Νέα & Ανακοινώσεις

02/03/2021 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ κ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ- ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.


Αγ. Ιωάννης Ρέντη 2/3/21

Αρ.πρωτ. 23389

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ κ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ- ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.

 

Το ΔΣ της ΕΣΠΕΔΑ έχοντας υπόψη:

α)  τις διατάξεις των άρθρων 2,3,4,5,6,14 και 24 του Ν.2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο 4726/2020, καθώς και των άρθρων 23 και επόμενων περί «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ» του Καταστατικού της ΕΣΠΕΔΑ

β) τις διατάξεις της ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ 23/2/21 ΑΠ οικ72664 σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του νόμου 4778/2021 βασει των οποίων προβλέπεται και η μετάθεση της διεξαγωγής εκλογοαπολογιστικών ΓΣ προκειμένου να διεξαχθούν με τη χρήση μέσω Τεχνολογίας και Πληροφορίας Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Απεφάσισε

α/την διεξαγωγή της εκλογοαπολογιστικής μας ΓΣ που αρχικά ορίστηκε για τις 20-21/3 στις 24/3/21, προκειμένου να τηρηθούν οι νόμιμες προθεσμίες και σχετικά λοιπές προβλεπόμενες προϋποθέσεις  διεξαγωγής της ΓΣ με ψηφιακά μέσα και ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής που απαρτίζεται από δικηγόρους,

β/ Την επανάληψη της από 3/2/21 και με αριθ. Πρωτ 23365 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ βάσει της οποίας και πλέον καλούνται τα Μέλη – Σωματεία της δυνάμεώς της και οι αντιπρόσωποι αυτών, σε Γενική Συνέλευση, την 24η Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 με ψηφιακά μέσα και τριμελή εφορευτική επιτροπή από δικηγόρους-μέλη του ΔΣΠ.   με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης (με ψηφιακό τρόπο)

2.    Έκθεση πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από:

Α.29/11/2016 έως 31/12/2016

Β.01/01/2017 έως 31/12/2017

Γ. 01/01/2018 έως 31/12/2018

Δ.01.01.2019 έως 31.12.2019

Ε. 01.01.2020 έως 31.12.2020 και

ΣΤ. 01.01.2021 έως 28.02.2021.

3.    α/ Παρουσίαση Οικονομικού Απολογισμού  από:

Α.29/11/2016 έως 31/12/2016

Β.01/01/2017 έως 31/12/2017

Γ. 01/01/2018 έως 31/12/2018

Δ.01.01.2019 έως 31.12.2019

Ε. 01.01.2020 έως 31.12.2020 και

ΣΤ. 01.01.2021 έως 28.02.2021.

 

β) Ανακοίνωση Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχειρίσεως για τις περιόδους:

Α.29/11/2016 έως 31/12/2016

Β.01/01/2017 έως 31/12/2017

Γ. 01/01/2018 έως 31/12/2018

Δ.01.01.2019 έως 31.12.2019

Ε. 01.01.2020 έως 31.12.2020 και

ΣΤ. 01.01.2021 έως 28.02.2021.

 

4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή μη, Διοικητικού Απολογισμού (πεπραγμένων) ΔΣ από:

Α.29/11/2016 έως 31/12/2016

Β.01/01/2017 έως 31/12/2017

Γ. 01/01/2018 έως 31/12/2018

Δ.01.01.2019 έως 31.12.2019

Ε. 01.01.2020 έως 31.12.2020 και

ΣΤ. 01.01.2021 έως 28.02.2021.

και απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης,

 

5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση η μη, Οικονομικού Απολογισμού από:

Α.29/11/2016 έως 31/12/2016

Β.01/01/2017 έως 31/12/2017

Γ. 01/01/2018 έως 31/12/2018

Δ.01.01.2019 έως 31.12.2019

Ε. 01.01.2020 έως 31.12.2020 και

ΣΤ. 01.01.2021 έως 28.02.2021.

 

και απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης

 

5.    Έγκριση Προϋπολογισμού Χρήσης 2021 (1.01.2021-31.12.2021)

6.    Ανάληψη καθηκόντων από τριμελή εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από δικηγόρους μέλη του ΔΣΠ οι οποίοι και έχουν οριστεί από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο μαζί με τους αναπληρωματικούς τους για διενέργεια αρχαιρεσιών με ψηφιακά μέσα.

 

7. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη:

α) Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και δέκα (10) τακτικών και λοιπών αναπληρωματικών μελών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΕΔΑ και

β) τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών για τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΣΠΕΔΑ

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας την παραπάνω ημέρα και ώρα, η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα 24/03/2021 στις 17:30 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε η Γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρεθούν, και, όπως προαναφέρθηκε,  θα διεξαχθεί με τη χρήση μέσων Τ.Π.Ε. σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του εν λόγω νόμου και το άρθρο 8 της Υπουργικής Απόφασης (ΥΠΠΟΑ 23/2/21 , Α.Π.: οικ.72664) και το άρθρο 45 του νόμου 4778/2021.

 

Για όλα τα θέματα που αφορούν την επί μέρους διεξαγωγή της ΓΣ και των αρχαιρεσιών αποστέλλεται ειδική εγκύκλιος και συνημμένα έντυπα.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση έκδοσης τυχόν νέων εγκυκλίων, οδηγιών, αποφάσεων κλπ εκ μέρους της Πολιτείας αναφορικά με τον ψηφιακό τρόπο διεξαγωγής της Γενικής μας Συνέλευσης τα σωματεία-μέλη θα ειδοποιούνται εγκαίρως.

 

 

Η παρούσα δημοσιεύεται και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΣΠΕΔΑ.

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                


                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ                                                                   ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ