Νέα & Ανακοινώσεις

18/08/2021 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΓΓΑ


Υπενθυμίζουμε τις προθεσμίες εγγραφής και επικαιροποίησης στοιχείων στο ηλεκτρονικό Μητρώο της ΓΓΑ:

Ο δεύτερος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 1η.7.2021 και ολοκληρώνεται στις 30.9.2021.

 Σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020 υποχρεούται, για κάθε άθλημα για το οποίο έχει εγγραφεί, να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία έως τις 31.8.2021.

 Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης – διόρθωσης της αίτησής του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) έως το πέρας του επόμενου κύκλου.

 Ειδικά για τις αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαίωμα συμπλήρωσης – διόρθωσης και επανυποβολής τους λήγει στις 30.11.2021.

 Η εγγραφή των Σωματείων στο Μητρώο είναι απαραίτητη προκειμένου να έχουν δικαίωμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς μετά από επικοινωνία με τους Δήμους, δεν θα επιτρέπεται η χρήση για προπονήσεις και αγώνες σε σωματείο που δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.