Νέα & Ανακοινώσεις

10/02/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.


Μοσχάτο, 10/1/2022

Αρ.πρωτ. 23693

 

                                                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ- ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3,4,5,8,10,11,12,13 και14  του Ν.2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει , καθώς και των άρθρων 11,12,23 και 24  του Καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α., καλούνται τα Μέλη – Σωματεία της δυνάμεώς της και οι αντιπρόσωποι αυτών, σε Εκτακτη  Καταστατική  Γενική Συνέλευση , η οποία και θα διεξαχθεί την 25η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (διεύθυνση : Κωνσταντινουπόλεως και Σολωμού, Μοσχάτο) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

2.  Ανακοίνωση Οικονομικών Απολογισμών από:

                                  I.            1/3/2021 έως 31/12/2021        και

                                II.            1/1/2021 έως 31/12/2021 συνολικά

3.  Ανακοίνωση Διοικητικών Απολογισμών από :  

                                I.            1/3/2021 έως 31/12/2021        και

                              II.            1/1/2021 έως 31/12/2021 συνολικά

4.  Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχείριση εκ μέρους του Δ.Σ. από:

                              I.          1/3/2021 έως 31/12/2021        και

                            II.          1/1/2021 έως 31/12/2021 συνολικά

 

5.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση οικονομικών και διοικητικών απολογισμών, όπως παραπάνω αναλύονται και απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης

6.  Πρόταση Δ.Σ. για έγκριση τροποποιήσεων Καταστατικού της ΕΣΠΕΔΑ, προκειμένου το Καταστατικό της Ενωσης  να εναρμονιστεί με την κειμένη αθλητική νομοθεσία, όπως υπάρχει σχετική υποχρέωση από το νόμο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας την παραπάνω ημέρα και ώρα, η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο και ώρα  18.00 και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε η Γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρεθούν.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία για λόγους νομοθετικών ή άλλων μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας για αντιμετώπιση της πανδημίας ή άλλου λόγου ανωτέρας βίας η -κατά τα ανωτέρω- έκτακτη και καταστατική  ΓΣ δεν μπορέσει να διεξαχθεί κατά τις ανωτέρω προκαθορισμένες ημεροχρονολογίες και κατά τον ανωτέρω καθοριζόμενο τρόπο (ανοιχτή συνάθροιση αντιπροσώπων των σωματείων/μελών) το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα επανατροποποίησης της παρούσας με έγκαιρη ενημέρωση των σωματείων/μελών της Ενωσης, ιδία αναφορικά με το ενδεχόμενο διενέργειας της ΓΣ διαδικτυακά και σύμφωνα με τα στο νόμο προβλεπόμενα για την απομακρυσμένη συμμετοχή των αντιπροσώπων μέσω αναγνωρισμένης ψηφιακής πλατφόρμας και εξασφαλιζομένων του αδιάβλητου συμμετοχής και ψηφοφορίας.

Η παρούσα δημοσιεύεται  στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΣΠΕΔΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ.3 εδ.1 του ν.2725/99, όπως σήμερα ισχύει.

                                                                  Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                           

          ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ                                                                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΟΦΑΚΗΣ