Νέα & Ανακοινώσεις

03/02/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ κ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ- ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.


Αγ. Ιωάννης Ρέντη 3/2/21

Αρ.πρωτ. 23365

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ κ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ- ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3,4,5,6,14 και 24 του Ν.2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο 4726/2020, καθώς και των άρθρων 23 και επόμενων περί «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ» του Καταστατικού της ΕΣΠΕΔΑ καλούνται τα Μέλη – Σωματεία της δυνάμεώς της και οι αντιπρόσωποι αυτών, σε Γενική Συνέλευση, την 20η  Μαρτίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του πρώην δημαρχείου Δραπετσώνας (διεύθυνση : Αγων.Πολυτεχνείου & Γ.Καραϊσκάκη, Δραπετσώνα) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης

2.    Έκθεση πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από:

Α.29/11/2016 έως 31/12/2016

Β.01/01/2017 έως 31/12/2017

Γ. 01/01/2018 έως 31/12/2018  

Δ.01.01.2019 έως 31.12.2019

Ε. 01.01.2020 έως 31.12.2020 και

ΣΤ. 01.01.2021 έως 28.02.2021.

3.    α/ Παρουσίαση Οικονομικού Απολογισμού  από:

Α.29/11/2016 έως 31/12/2016

Β.01/01/2017 έως 31/12/2017

Γ. 01/01/2018 έως 31/12/2018  

Δ.01.01.2019 έως 31.12.2019

Ε. 01.01.2020 έως 31.12.2020 και

ΣΤ. 01.01.2021 έως 28.02.2021.

 

β) Ανακοίνωση Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχειρίσεως για τις περιόδους:

Α.29/11/2016 έως 31/12/2016

Β.01/01/2017 έως 31/12/2017

Γ. 01/01/2018 έως 31/12/2018  

Δ.01.01.2019 έως 31.12.2019

Ε. 01.01.2020 έως 31.12.2020 και

ΣΤ. 01.01.2021 έως 28.02.2021.

 

4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή μη, Διοικητικού Απολογισμού (πεπραγμένων) ΔΣ από:

Α.29/11/2016 έως 31/12/2016

Β.01/01/2017 έως 31/12/2017

Γ. 01/01/2018 έως 31/12/2018  

Δ.01.01.2019 έως 31.12.2019

Ε. 01.01.2020 έως 31.12.2020 και

ΣΤ. 01.01.2021 έως 28.02.2021.

 

και απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης,

 

5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση η μη, Οικονομικού Απολογισμού  από:

Α.29/11/2016 έως 31/12/2016

Β.01/01/2017 έως 31/12/2017

Γ. 01/01/2018 έως 31/12/2018  

Δ.01.01.2019 έως 31.12.2019

Ε. 01.01.2020 έως 31.12.2020 και

ΣΤ. 01.01.2021 έως 28.02.2021.

 

και απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης

 

6.    Έγκριση Προϋπολογισμού Χρήσης 2021 (1.01.2021-31.12.2021)

7.Εκλογή δύο (2) μελών για την Εφορευτική Επιτροπή. Το τρίτο μέλος, το οποίο και θα προεδρεύει της Επιτροπής θα είναι δικαστικός αντιπρόσωπος-δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, – μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, ο οποίος και θα διοριστεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.5 του ν.4726/2020.

 

8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη:

α) Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και δέκα (10) τακτικών και λοιπών αναπληρωματικών μελών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΕΔΑ και

β) τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών για τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΣΠΕΔΑ

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας την παραπάνω ημέρα και ώρα, η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα 21/03/2021 και στον ίδιο χώρο, στις 10:00 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε η Γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρεθούν.

Σε περίπτωση κατά την οποία για λόγους νομοθετικών ή άλλων μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας για αντιμετώπιση της πανδημίας ή άλλου λόγου ανωτέρας βίας η κατά τα ανωτέρω τακτική και επαναληπτική ΓΣ δεν μπορέσουν να διεξαχθούν κατά τις ανωτέρω προκαθορισμένες ημεροχρονολογίες και κατά τον ανωτέρω καθοριζόμενο τρόπο (ανοιχτή συνάθροιση αντιπροσώπων των σωματείων/μελών) το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα επανατροποποίησης της παρούσας με έγκαιρη ενημέρωση των σωματείων/μελών της ΕΝΩΣΗΣ

Η παρούσα δημοσιεύεται και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΣΠΕΔΑ.

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                           

            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ                                                                   ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ