Νέα & Ανακοινώσεις

06/02/2024 ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ


Σχετικά με τις περιπτώσεις Υποψηφίων για την Σχολή Προπονητών Γ’ επιπέδου, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λάρισα και για τις περιπτώσεις αθλητικής δραστηριότητας υποψηφίου έως το 1999 κατά την οποία τα φύλλα αγώνα έχουν ολικά ή μερικά καταστραφεί ή χαθεί,, διευκρινίζεται οτι:

 

  • Ο Υποψήφιος Υποβάλλει στην ΕΟΠΕ (AGONISTIKO@VOLLEYBALL.GR) Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ότι έχει συμπληρώσει πενταετή αγωνιστική δραστηριότητα κατά την επίμαχη περίοδο. Στην Υπεύθυνη Δήλωση ο Υποψήφιος θα πρέπει να αναφέρει το Σωματείο, το Πρωτάθλημα  και τις Αγωνιστικές Περιόδους. Σημειώστε ότι, το Σωματείο πρέπει να έχει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση
  • Ο Υποψήφιος καταβάλλει στην ΕΟΠΕ το Παράβολο των 20.00 €
  • Η ΕΟΠΕ αποστέλλει στην Ενωση/ΤΕ τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου για να επιβεβαιωθεί  (α) η πενταετής αγωνιστική δράση του ενδιαφερόμενου αθλητή εντός του διαστήματος έως το 1999 και (β) η καταστροφή ή απώλεια των σχετικών αποδεικτικών φύλλων αγώνα, με αναφορά στον ακριβή χρόνο και στα αίτια της καταστροφής ή απώλειας.
  • Μετά την επιβεβαίωση της Ένωσης/ΤΕ εκδίδεται από την ΕΟΠΕ η σχετική βεβαίωση.